img
img

ELEKTRIK INŽENERLIGI WE ÜPJÜNÇILIK

Aktiw hyzmat etmek, elektrik enjamlaryna netijeliligi we elýeterliligi üpjün etmek, şeýle hem (HV/LV), elektrik işleri we kabel goldaw ulgamyny oturtmak boýunça uly tejribe hödürleýäris.

img

GÖTERIJI & DAŞAÝJY ENJAM GURALLARY BEJERMEK WE ÜPJÜNÇILIK HYZMATLARY

Haçan-da göteriji we daşaýjy enjamyňyza hyzmat ýa-da abatlaýyş işi zerur bolsa, Rysgally Ussatda hyzmat hünärmenleriniň tejribesine bil baglap bilersiňiz. Kranlary, liftleri, forkliftleri we beýleki enjamlary döwürleýin gözden geçireris. Enjamlary sertifikatlaşdyryp, hyzmat edýän gurallaryňyzyň howpsuz işlemegini üpjün edip, işleýiş ukybyny uzaldyp bileris.

img

SAGLYK, DAŞKY GURŞAW (HSE) WE HOWPSUZLYK

Daşky gurşawy goramak meselesinde daşky gurşawyň hapalanmagynyň we önümiň syzmagynyň öňüni almak, energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak we zyňyndylary azaltmak, meýilleşdirilen galyndylary bejermek we ýok etmek, dökülmegine gözegçilik we arassalaýyş hyzmatlaryny, toplumlaýyn hyzmatlary, şeýle-de derňew hyzmatlary, ýangyny anyklamak we goramak ulgamyny gözegçilikde saklaýarys.

img

INSTRUMENTASIÝA / GÖZEGÇILIK INŽENERLIGI WE ÜPJÜNÇILIGI

Rysgally Ussat Dolandyryş Klapanlarynyň, Pnewmatik / Gidrawliki gurallaryň, Elektron / Sanly gurallaryň / ulgamlaryň, Meýdan Gurallaryna hyzmat etmek, Kadalaşdyryjy Şahadatnamalar, Ýangyn we Gazy kesgitleýiş we duýduryş ulgamlarynyň doly toplumyny hödürleýär. Rysgally Ussat, müşderilerine tygşytly çözgüt hödürlemek üçin esasy işiniň bir bölegi bolan iň täze gurnama usullaryny size ýetirýär.

img

IŞÇI GÜÝJI ÜPJÜNÇILIGI

Rysgally Ussat zehinli, ökde işçi güýji bilen üpjün edýär. Bu wezipeleri ussatlyk bilen ýerine ýetirmek üçin hünär derejesine üns berýär we işgärleriň gurallary dogry we seresaply ulanýandygyna ýokary baha berýär.

img

MEHANIKI INŽENERÇILIK WE ÜPJÜNÇILIK

Rysgally Ussat mehaniki, tehniki işgärleriň ýörite işlerinden başlap, doly autsorsinge çenli mehaniki tehniki hyzmat pudagynda meşhur hyzmatdaş. Biz hemişe durnukly Enjamlary abatlamak, Aýlanýan Enjamlary abatlamak, Klapanlary abatlamak, Ýyladyş, Howa Çalşygy we Kondisioner (HVAC) ulgamlary, Mehaniki Enjamlar, Gaýtadan Işleýiş we Ýasaýyş ussahanasy, Gurluş Önümçilik hyzmatlary we Turbalar, Bütewilik Hyzmatlary, Izolýasiýa işleri, LPG tor işleri, ýeke-täk Buýlaýyş ulgamlary (SBM), Gaz Silindri, Desganyň Hyzmaty, Abatlaýyş we Gaýtadan işleýiş podwody, Halas Ediş Gämi hyzmatlary, Mehaniki Gurluşyk işlerini ýerine ýetirýär.

img

ÖNÜMÇILIK / BURAWLAMA / IŞ HYZMATLARY

Işleýiş desgasy, buraw enjamlaryny kärendesine alma hyzmatlar, ýöriteleşdirilen guýy işleme hyzmatlary, Göteriş we Işleme enjamlary, Turba geçiriji hyzmatlar, Nebit Ýatagy üçin enjamlar ýaly dürli usullar bilen guýudan önümçiligi saklamak, bejermek ýa-da köpeltmek prosesi, guýy gözleg / giroskopiki gözleg enjamlary we hyzmatlary, buraw / tamamlaýyş suwuklyklary we hyzmatlary, buraw / tamamlaýyş suwuklyklaryny süzmek enjamlary we hyzmatlary, sement enjamlary we hyzmatlary, ugrukdyryjy buraw enjamlary we hyzmatlary, hasaba alyş, Elektrik ýazgylary, guýy synag enjamlary, asma enjamlary, deşikli enjamlar, gum gözegçilik enjamlary, guýy sanjym enjamlary, turba we buraw zolaklaryna hyzmat etmek, ýöriteleşdirilen buraw / Guýy işleýiş hyzmatlary, Buraw galyndylaryny dolandyrmak, guýy gyjyndyrmak / giňeltmek hyzmatlary, kakmak, gämi gözleg hyzmatlary, çig nebit / kondensat, bankalar we beýleki buraw işleri kärhanamyzyň ýerine ýetirýän möhüm wezipelerinden biridir. Aglaba ulgam suboptimal guýynyň işlemegine sebäp bolup biljek kemçilikleri düzetmek üçin turba siminiň guýudan çykarylmagyny talap edýär. Kemçilikler aradan aýrylandan soň önümçilik setiri guýa salynýar. Käbir ýagdaýlarda döwmek we kislotalaşdyrmak maksady bilen düýpli abatlaýyş işleri geçirilýär.

img

HIMIKI SERIŞDELER

Himiýa ylmyna bolan söýgini kislotaly himiki maddalar, sement himiki serişdeleri, buraw suwuklyklary / guýy işleýän himiki maddalar, önümçilik himiki serişdeleri, nebit dökülmesini bejerýän himiki serişdeleri, boýaglar, senagat himiki serişdeleri, zyýansyzlandyryjy himiki maddalaryň üsti bilen işewürlik gatnaşyklarymyza we jemgyýetimize ähmiýetli, ýokary hilli hyzmaty göz öňünde tutýarys.