img
Biziň Hyzmatdaşlarymyz
img

“Crikem”, dünýädäki nebit, gaz we suw arassalaýyş pudaklary üçin himiki çözgütleri üpjün etmekde ýöriteleşen halkara himiýa kompaniýasy bolup, Merkezi Aziýada has hem tapawutlanýar. “Crikem” markasy 10 ýyldan gowrak wagt bäri üstünlikli söwda edýär we halkara derejesinde giňelýär. Kompaniýanyň 2017-nji ýylda Angliýanyň Bristol şäherinde täze ofisi açyldy.
Kompaniýa nebit we gaz önümleri, himiki çözgütleri, aşaky we ýokarky pudaklarda müşderilerine hünärmenleriň maslahat beriş goldawyny öz içine alýar. Bulardan başga-da suw arassalaýyş önümlerine ýokary we pes basyşly gazanlar, sowadyjy diňler we ters osmoz zawodlary üçin himiki we tehniki hyzmatlar girýär. “Crikem” müşderileri bilen uzak möhletli hyzmatdaşlyga ünsi jemleýär we garyşyk amallaryny ösdürmäge ýa-da ahyrky ulanyjylara ýakyn bolmak üçin ýerli önümleriň ätiýaçlygyny saklamaga maýa goýýar.

img

“Türkmennebit” döwlet konserni iri energetika pudagy bolmak bilen, Türkmenistanyň nebit senagatyny ösdürmegiň toplumlaýyn maksatnamalaryny durmuşa geçirmekligi üpjün edýär.
Konsern öz düzümine ýöriteleşdirilen kärhanalaryň onlarçasyny jemlemek bilen, uglewodorod ýataklary gözlemek we agtarmak hem-de nebiti, gazy we gaz kondensatyny öndürmek we daşamak ýaly nebit işlerini alyp barýar.
Konserniň düzümleri Ylmy-barlag we taslama instituty, buraw we nebit we gaz öndürýän kärhanalary, meýdan geofiziki amallar müdirligini, şeýle hem dürli awtomatlaşdyryş, tehniki hyzmatlary, nebit enjamlaryny abatlaýyş zawodlary we beýleki köp sanly kärhanany öz içine alýar. Häzirki wagtda konsern tarapyndan ýerine ýetirilýän esasy işler Türkmenistanyň günbatarynda 30-dan gowrak ýatakda nebit baýlyklary jemlenendir.
Konserniň esasy wezipeleri:
- nebit pudagyny ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek;
- nebit we gaz ýataklaryny gözlemek we özleşdirmek;
- gözleg-agtaryş we ulanyş burawlarynyň netijeliligini we ösmegini üpjün etmek;
- uglewodorod çig malynyň gorlarynyň köpelmegi we nebit, gaz we gaz

Biziň Müşderilerimiz

Uzak ýyllaryň dowamynda işleşýänligimize örän şat