RYSGALLY USSAT HJ

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde (Jangada) ýerleşýän himiki garyndylar işleýän we öndürýän kärhana.

Iň oňaýly meýdanda ýerleşýän esasy desgamyz (11,000 m2) ýerleşip, häzirki garyşyk we himiýa kompaniýasy üçin ajaýyp ýer bolup hyzmat edýär.

Biz hilli laboratoriýa synaglaryny geçirýän we müşderilerimize iň ýokary derejeli gaýtadan işleýän himiki serişdeleri hödürleýän ýeke-täk ýerli kompaniýa. Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak bilen iň ýokary ülňüleri berjaý edýändigimize güwa geçýäris.
2019-njy ýylda çig nebit eksporty üçin PPD önümçiligine başladyk we häzirki wagtda köpmilletli nebit söwda kompaniýasy bolan müşderimiz üçin açyk hyzmat çözgüdi hödürleýäris.

Biz nebit önümçiliginiň ähli basgançaklarynda meýdan işlerinde dünýä tejribesine eýe. Contractshli şertnamalar doly ýerine ýetirilýär. Kompaniýamyz islendik maglumatlary bermäge taýýardyrys.

img
Nädip işläp bileris?

Bölümler boýunça köp ýyllyk çuňňur tejribe bilen, himiki maslahat beriş we tehniki tejribämizi himiýa pudagynyň soňky tendensiýalary bilen birleşdirip, innowasiýalary, özgertmeler strategiýalaryny we amallaryň dowamlylygyny ösdürmek, tapawutlandyrmak we gowulandyrmak üçin sanly mümkinçilikleri ulanmak üçin birleşdirýäris.

Töleg ulgamy
24/7 Onlaýn goldaw
Ýalňyşlygy düzetmek
Gözýetimimiz

Biziň gözýetimimiz, Merkezi Aziýada himiki maddalary garyşdyrmak we öndürmekde öňdebaryjy markalaryň birine öwrülmek bolup durýar.

img
Biziň maksadymyz

Biziň maksadymyz dünýä derejesinde himiki önümçilik we garyşyk kompaniýany döretmek, önümleri diňe Türkmenistanda däl, eýsem dünýäniň beýleki ýurtlaryna hem eksport etmekdir. Biz ähli gyzyklanýan taraplara peýdaly ösýän işewürligi gurmaga kömek etmek üçin işlemek isleýän ökde, dogruçyl, müşderilere gönükdirilen adamlary işe alýarys.

img
img

Biziň Müşderilerimiz

Uzak ýyllaryň dowamynda işleşýänligimize örän şat